More photos: Kyodo Rekishi Matsuri Festival

Fukushima Masanori Maeda Toshiie Tokugawa Yoshinao Toyotomi Hideyoshi Oda Nobunaga

You can find "MATSURI" Festivals and other sightseeing information in Nagoya City, Aichi, Japan.
(C)2010 Canyou, Inc.