More photos: Hirokoji Natsu Matsuri Festival

Uchimizu, Mikoshi, Awa Odori dance ...

Hirokoji-maru Oharu-daiko
Uchimizu Uchimizu
Mikoshi Mikoshi
Awa Odori dance Awa Odori dance Awa Odori dance
Awa Odori dance Awa Odori dance Awa Odori dance

You can find "MATSURI" Festivals and other sightseeing information in Nagoya City, Aichi, Japan.
(C)2010 Canyou, Inc.